“ใหม่-ดาวิกา” เป็นกระบอกเสียงให้เด็กๆในประเทศไทยทุกคนได้เรียนหนังสือ

ได้ไปลงพื้นที่กับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยในฐานะ Friend of UNICEFที่จังหวัดเชียงใหม่
ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ได้เห็นชีวิตอีกด้านของสังคม ที่เด็กๆ ข้ามชาติต้องติดตามพ่อแม่เข้ามาทำงานและเด็กๆ เหล่านี้ไม่ได้ไปโรงเรียนก็ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น ความยากจน ข้อจำกัดต่างๆ ในการเข้าสู่ระบบการศึกษา รวมถึงการไม่ทราบถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษา เลยอยากเป็นกระบอกเสียงให้เด็กๆ เหล่านั้นให้ได้เรียนหนังสือ การสำรวจสถานการณ์เด็กล่าสุดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและยูนิเซฟ พบว่า ในประเทศไทยมีเด็กวัยมัธยมช่วงอายุ 12-17 ปีถึงร้อยละ 14 ที่ไม่ได้เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ยิ่งถ้าเป็นเด็กชาติพันธุ์และเด็กข้ามชาติ อัตรานี้ยิ่งสูงขึ้นอีก คือ มีมากถึงร้อยละ 34

  ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่Friend of UNICEFกล่าวว่า “การได้ลงพื้นที่กับยูนิเซฟที่เชียงใหม่เมื่อไม่นานมานี้ ใหม่ได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติอะไร สัญชาติอะไร หรือคุณจะเป็นคนไม่มีสัญชาติ คุณก็เป็นคนและคุณก็ควรจะได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันทุกคน ทุกคนมีสิทธิ เด็กทุกคนมีสิทธิของเด็ก และก็ทุกคนควรจะได้รับ ควรจะเรียกร้อง และก็เรื่องของการศึกษาด้วย ทุกคนสามารถเรียนได้ เรียนฟรีได้ อยากให้ภาครัฐดูแลเด็กทุกคนอย่างทั่วถึงโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการรับนักเรียน และการตรวจสอบติดตามเด็กที่ตกหล่น เพื่อให้ทราบได้ทันทีว่าเด็กคนไหนไม่ได้เข้าเรียนทำไมไม่ได้เข้าเรียนและมีการดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เด็กในประเทศไทยทุกคนได้เรียนหนังสือจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

นั่นก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษา เพราะการที่ประชากรวัยเด็กและหนุ่มสาวได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นรากฐานสำคัญในการลดปัญหาความยากจน และการที่เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมต่อไปค่ะ”